thumbnail LOGO BEDRUKKING

1) Inleiding
a) Definities

EXTRAtransport : een transportbedrijf gevestigd te Hofterbossen 8/21, 9220 Hamme met inschrijving in de kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0748.716.571.

Klant
: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Pakket tot Vervoer aanbiedt aan
EXTRAtransport en/of iedere persoon die, als afzender, geadresseerde of in een andere
hoedanigheid, enig belang kan laten gelden op het Pakket of de levering ervan.

Pakket : elke envelop, pakje, zak, pallet of andere zending die voldoet aan de voorwaarden om als
Pakket vervoerd te worden, zoals bepaald in de regelgeving en de onderhavige Algemene
Voorwaarden en dat door de Klant werd toevertrouwd aan EXTRAtransport.

Dienst : elke aan EXTRAtransport aangeboden en door haar aanvaarde of uitgevoerde opdracht van
de verzending van een Pakket.

Vervoer : alle verrichtingen en Diensten met betrekking tot het Pakket (inclusief het -indien van
toepassing- afhalen, vervoeren en afleveren ervan op het bestemmingsadres).

Bestelling : de door de Klant aan EXTRAtransport overgemaakte vraag tot het leveren van een
Dienst.

Offerte : de door EXTRAtransport aan de Klant overgemaakte voorwaarden tegen dewelke
EXTRAtransport bereid is om de Dienst uit te voeren.

Transportdocument en/of vrachtbrief
: het door EXTRAtransport gebruikte CMR-document

Verzendingslijst: het document of bestand opgesteld of aangemaakt door de Klant bevattende de
opsomming van de objecten die voorwerp uitmaken van Vervoer en waarop de staat van de
individuele objecten wordt omschreven.

B) Toepassingsgebied
De onderhavige Algemene Voorwaarden Pakketten zijn van toepassing op alle volgende pakketvervoerdiensten
aangeboden door EXTRAtransport.
De Diensten en de contractuele relatie tussen de Klant en EXTRAtransport zijn onderworpen aan de
bepalingen van het CMR-verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg.

C) Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Wanneer een Klant een Pakket bij EXTRAtransport afgeeft om te verzenden, verklaart de Klant
kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt de Klant deze zonder
voorbehoud, zowel in eigen naam als in naam van ongeacht welke persoon die bij het Pakket is
betrokken en waarvoor de Klant zich sterk maakt.
De Algemene Voorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van
EXTRAtransport (https://www.extratransport.be/algemene-voorwaarden).
De Algemene Voorwaarden worden steeds door EXTRAtransport nadat de Klant de Bestelling heeft
geplaatst aan de Klant overgemaakt.

D) Totstandkoming van de overeenkomst en annulering
De overeenkomst komt tot stand nadat de door EXTRAtransport aan de Klant overgemaakte Offerte
door de Klant werd aanvaard en deze aanvaarding door EXTRAtransport aan de Klant werd
bevestigd.
Met de bevestiging door EXTRAtransport wordt tevens het tijdstip en de plaats gemeld waar
EXTRAtransport het Pakket bij de Klant zal afhalen.
De overeenkomst kan door de Klant worden geannuleerd tot 6 uur voor het aangekondigde tijdstip
van afhaling door EXTRAtransport van het Pakket.
Wordt de overeenkomst door de Klant geannuleerd later dan 6 uur voor dit tijdstip dan is De Klant
gehouden de door EXTRAtransport aangerekende prijs voor de Dienst te betalen.

2) Aanbieden van pakketten

A) Verboden of gevaarlijke goederen
EXTRAtransport vervoert geen goederen waarvan het transport verboden is of die zij niet op een
veilige manier kan vervoeren of die illegaal zijn.
Pakketten wiens Transport en behandeling het voorwerp is van ICAO (Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie) en IATA (Internationale Luchtvaartorganisatie) regels omtrent het
internationaal vervoer van gevaarlijke goederen, ADR (‘Accord Dangereux Routier’= Europese
Overeenkomst betreffende het Internationaal Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg)
regels en andere relevante nationale of internationale regels (hierna “Gevaarlijke Goederen”
genoemd) kunnen niet afgegeven worden bij EXTRAtransport voor Transport, tenzij mits
voorafgaand schriftelijk akkoord van EXTRAtransport.

B) Verplichtingen van de Klant

B1) De afgifte van Pakketten bij EXTRAtransport voor Vervoer impliceert, tenzij anders
uitdrukkelijk overeengekomen, dat:

1. de Klant het Pakket zelf heeft voorbereid of dit door een betrouwbaar persoon heeft laten
doen en dat het Pakket beschermd is tegen ongeoorloofde inmengingen tijdens de
voorbereiding, de opslag en het Vervoer vóór het aan EXTRAtransport afgegeven werd;

2. de inhoud van het Pakket correct beschreven is, indien van toepassing;

3. Wanneer het Pakket verschillende en afzonderlijke items of objecten bevat of een item of
object bevat dat het voorwerp uitmaakt van veilingsactiviteiten of deel uitmaakt van een
collectie van een kunst- of een antiekgalerij of een particulier kunst- of antiekobject is, dan
dient de Klant aan EXTRAtransport samen met het Pakket een Verzendingslijst aan te
leveren bevattende een lijst met opsomming van de individuele objecten of items samen met
een volledige beschrijving van de staat van het object of item.
Wordt deze lijst en/of beschrijving van de staat niet aangeleverd door de Klant dan wordt de staat
bij aflevering van het Pakket en de inhoud ervan geacht te zijn de staat van het Pakket of de inhoud
ervan bij de inontvangstname van het Pakket door EXTRAtransport.

4. Bij de inontvangstname van het Pakket is EXTRAtransport gerechtigd om de inhoud van het
Pakket aan een onderzoek te onderwerpen en om na te gaan of de Verzendingslijst in
overeenstemming is met hetgeen het voorwerp uitmaakt van Vervoer. Afwijkingen worden
door EXTRAtransport genoteerd op de Verzendingslijst.

5. het leveringsadres en alle andere benodigde gegevens om het Pakket te kunnen leveren,
exact, leesbaar en volledig zijn of op een andere manier werden overgemaakt aan
EXTRAtransport; EXTRAtransport behoudt zich het recht voor om een tarieftoeslag aan te
rekenen indien het Pakket niet kan uitgereikt worden ten gevolge van ontbrekende of
foutieve adresgegevens;

6. het Pakket veilig en zorgvuldig verpakt werd in een geschikte, homogene verpakking opdat
het Pakket bestand is tegen de nadelen en risico’s van het Vervoer en geen schade kan
veroorzaken aan EXTRAtransport of derde partijen. Indien het Pakket uit meerdere delen
bestaat, dat deze niet van elkaar kunnen loskomen; Verschillende Pakketten mogen niet aan
elkaar vastgemaakt worden; Het moet mogelijk zijn om het Pakket in zijn oorspronkelijke
verpakking te leveren.
Indien het Pakket naar het oordeel van EXTRAtransport niet naar behoren verpakt is dan behoudt
zij zich het recht voor om zelf over te gaan tot de verpakking na dit voorafgaand gemeld te hebben
aan de Klant. EXTRAtransport is gerechtigd om in dat geval een tarieftoeslag toe te passen.

7. er voldaan is aan alle van toepassing zijnde wetten en reglementeringen op het gebied van
douane, import, export, embargo en andere wetten en reglementeringen;

8. behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van EXTRAtransport, het Pakket geen
Verboden of Gevaarlijke Goederen bevat.

B2) Onverminderd de andere rechten vanEXTRAtransportl, zal de Klant EXTRAtransport
vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende uit het Transport van Verboden of
Gevaarlijke Goederen en zal de Klant EXTRAtransport vergoeden voor alle hierdoor ontstane
schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten.

C) Douaneverrichtingen en taksen

C1) De Klant is als enige aansprakelijk voor de douaneverrichtingen, voor het naleven van de
toepasselijke regelgeving en voor het aan de autoriteiten voorleggen van alle nodige en bruikbare
documenten. EXTRAtransport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de
douaneautoriteiten met betrekking tot de Pakketten.

C2) Indien EXTRAtransportl door omstandigheden verplicht is of bereid is om bij
douaneverrichtingen tussen te komen, zal dergelijke tussenkomst gebeuren ofwel door
EXTRAtransport ofwel door een door EXTRAtransport aangeduide douanevertegenwoordiger, en
dit in naam en voor rekening van de Klant of in naam en voor rekening van de bestemmeling van
het Pakket.
Indien een douaneautoriteit bijkomende documenten eist ter bevestiging van de bevoegdheid van
EXTRAtransportl om tussen te komen bij de douaneverrichtingen, is de Klant ervoor
verantwoordelijk om de vereiste documenten op eigen kosten te bezorgen

C3) De Klant bevestigt dat alle verklaringen en inlichtingen die hij verstrekt in verband met de
uitvoer en invoer van het Pakket waar en echt zijn. Hij erkent dat indien hij valse of leugenachtige
verklaringen aflegt over het Pakket of de inhoud ervan, hij zich blootstelt aan een burgerlijke en/of
strafrechtelijke vervolging die onder meer tot verbeurdverklaring en verkoop van het Pakket kan
leiden.

C4) Iedere tussenkomst of bijstand van EXTRAtransport in het kader van douaneverrichtingen
gebeurt volledig op kosten, risico en aansprakelijkheid van de Klant. De Klant vrijwaart
EXTRAtransport tegen elke vordering die tegen EXTRAtransport wordt ingesteld met betrekking
tot de informatie die de Klant aan EXTRAtransport verstrekt en hij zal EXTRAtransport volledig
schadeloosstellen in dit verband.

C5 Alle taksen, douaneboetes, opslagkosten en andere uitgaven die EXTRAtransport moet dragen
met betrekking tot een Pakket zullen aan de Klant aangerekend worden. Indien EXTRAtransport
beslist om de factuur aan de bestemmeling van het Pakket voor te leggen en deze laatste weigert de
gemaakte kosten te betalen, stemt de afzender ermee in om deze kosten te vergoeden

D) Behandeling van de pakketten door EXTRAtransport

D1) De aanvaarding van een Pakket tot Vervoer door EXTRAtransport impliceert geen erkenning
door EXTRAtransport dat het Pakket voldoet aan alle voorwaarden om tot Vervoer te worden
toegelaten. De Klant is zelf aansprakelijk voor het feit of de inhoud van het Pakket voldoet aan de
voorwaarden om te mogen worden vervoerd krachtens de toepasbare wetten en reglementeringen en
deze Algemene Voorwaarden.

D2) Mocht een Pakket door zijn natuur (grootte, formaat, gewicht, …), ingevolge zijn inhoud of op
een andere manier niet voldoen aan de voorwaarden of omschrijving zoals weergegeven in de
Bestelling, dan heeft EXTRAtransport het recht om:

1. de afgifte van een Pakket te weigeren;
2. het Pakket terug te sturen of bij te houden indien het Pakket reeds aanvaard werd;
3. indien toegelaten, het Pakket via een andere transportmiddel te vervoeren dan deze
overeengekomen.

D3) De Klant is aansprakelijk ten aanzien van EXTRAtransport indien de weigering of opschorting
van het Vervoer tot enige kosten of aansprakelijkheid ten laste van EXTRAtransport zou leiden.
EXTRAtransport kan van de Klant de betaling van de extra kosten en uitgaven eisen zoals voorzien
in artikel …

D4) Indien EXTRAtransport vaststelt dat een Pakket een gevaar kan zijn voor personen of zaken,
heeft EXTRAtransportl het recht om het Pakket op kosten en risico van de Klant en onder zijn
verantwoordelijkheid, onmiddellijk te laten vernietigen.

D5) De Klant zal EXTRAtransport vrijwaren voor alle verliezen en schade voortvloeiend uit of
verband houdende met het verzuim van de Klant om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en
reglementeringen en voor de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen.

3) Vervoer van de pakketten

A) Levering en leveringstermijn

A1) De levering van het Pakket bestaat uit de aflevering ervan op het adres vermeld door de Klant
bij de Bestelling. De plaats van levering moet vrij toegankelijk zijn, zonder obstakels en moet
toegankelijk zijn met behulp van bepaalde transportmiddelen.
EXTRAtransport is niet verplicht om het Pakket persoonlijk aan de bestemmeling af te geven op het
vermelde adres. Ingeval er op het vermelde adres een onthaal of receptie aanwezig is, kan de
levering bij dat onthaal of die receptie gebeuren.

A2) De bestemmeling kan, via een door EXTRAtransport gekozen communicatiemethode en
wanneer deze Dienst door EXTRAtransport aangeboden wordt, de toelating geven om Pakketten te
leveren op een andere locatie (wanneer er niemand op het vermelde adres aanwezig is).

A3) Een Pakket dat bij de aanbieding geweigerd wordt, wordt na de leveringspoging teruggestuurd
naar het adres van de Klant. EXTRAtransport behoudt zich het recht toe om hiervoor een
tarieftoeslag aan te rekenen.

A4) De persoon die het Pakket ontvangt kan door EXTRAtransport verzocht worden om een
ontvangstbewijs te ondertekenen.

A5) EXTRAtransport zal zich inspannen om het Pakket op het adres van bestemming aan te bieden
binnen de termijn van toepassing op de betreffende Dienst zoals bevestigd in de Offerte.
EXTRAtransport ondertekent, noch garandeert op geen enkele wijze de effectieve levering binnen
deze termijnen. De Klant gaat ermee akkoord dat EXTRAtransport niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor een verlenging van deze termijnen.

B) Route

EXTRAtransport regelt het Vervoer naar het bestemmingsadres naar eigen goeddunken; het Vervoer
vanuit België naar een in België gelegen adres verloopt steeds over de weg.

4) Tarieven en betaling

De Klant moet de prijs betalen voor het Vervoer van de Pakketten die ter Vervoer zijn afgegeven bij
EXTRAtransport, net als de prijs voor de gekozen opties en de bijkomende toeslagen, kosten en
uitgaven (terugzendkosten, bewaarkosten, enz.) zoals beschreven in de Offerte. Wanneer de
bijkomende toeslagen, kosten en uitgaven veroorzaakt worden of verschuldigd worden nadat de
Offerte werd uitgezonden, dan kunnen deze alsnog worden aangerekend.

De prijzen zijn exclusief BTW. De BTW, alle andere indirecte belastingen, alle taksen, heffingen en
retributies van welke aard ook (met uitsluiting van belastingen op inkomen en winst ) die thans en
in de toekomst door of met de machtiging van gelijk welke overheid zouden geheven worden uit
hoofde of naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, zijn altijd ten laste van de Klant en
worden in voorkomend geval toegevoegd aan en zijn opeisbaar samen met de prijs.

EXTRAtransport behoudt zich het recht voor om andere, bijkomende toeslagen toe te passen op de
tarieven. Het bedrag en de toepassingsvoorwaarden van deze toeslagen worden door
EXTRAtransport bepaald. EXTRAtransport heeft het recht om toeslagen op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving toe te passen of te wijzigen, met dien verstande dat EXTRAtransport de
Klant hieromtrent op gepaste wijze zal informeren en dat dergelijke beslissing geen invloed heeft op
de Vervoervoorwaarden van eerder aan EXTRAtransport toevertrouwde Pakketten. Wanneer de
Klant Pakketten ter Vervoer afgeeft aan EXTRAtransport, houdt dat in dat de Klant akkoord gaat
om de dan geldende toeslagen aan EXTRAtransport te betalen.

Bij niet-betaling van enig door een Klant aan EXTRAtransport verschuldigd bedrag of bij het
bestaan van enige schuld in hoofde van de Klant ingevolge de niet-naleving van voorliggende
Algemene Voorwaarden, kan EXTRAtransport een retentierecht en een pandrecht uitoefenen op
ieder Pakket waarin de Klant een belang heeft en dat EXTRAtransport onder toezicht heeft. Dit
retentierecht of pandrecht geldt tevens tot garantie voor schulden van de Klant ontstaan voor het
Vervoer van andere Pakketten dan het Pakket waarop deze rechten worden uitgeoefend. De Klant
kan geen enkele compensatie of retentierecht laten gelden tegenover EXTRAtransport.

5) Betalingsvoorwaarden

De facturen van EXTRAtransport zijn betaalbaar via overschrijving op rekening nummer
BE52 7330 5805 2409 BIC KREDBEBB, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij
niet betaling van de factuur binnen de 15 dagen na factuurdatum wordt een eerste herinnering
zonder extra kost opgestuurd. Bij ontstentenis van betaling 30 dagen na factuurdatum, zal een
tweede herinnering met €15,00 herinneringskost aangerekend worden. Bij niet betaling van de
tweede herinnering vanaf 45 dagen na factuurdatum zullen verschuldigde sommen van rechtswege
en zonder enige ingebrekestelling, een intrest gelijk aan de intrestvoet die bepaald wordt door de
Wet op de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties van 2 augustus 2002 en worden
de factuurbedragen verhoogd met 10% met een minimum van €50,00. Bij niet betaling na 60 dagen
na factuurdatum zal het dossier overgemaakt worden aan een deurwaarder/incasso bureau.
EXTRAtransport is lid van de federatie SDZ.

EXTRAtransport behoudt zich het recht voor contante betaling of (gehele of gedeeltelijke)
vooruitbetaling te vragen alsook om de uitvoering van eender welke bestelling op te schorten of uit
te stellen zolang De Klant aan dit verzoek niet heeft voldaan, c.q. vervallen openstaande
factuurbedragen verschuldigd blijft. In dat laatste geval is de EXTRAtransport van rechtswege en
zonder ingebrekestelling gerechtigd de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten.

6) Aansprakelijkheid

A) Algemeen

A1) EXTRAtransport is pas aansprakelijk voor de Pakketten van zodra het de Pakketten
daadwerkelijk in ontvangst neemt. De Klant kan de fysieke afgifte van de Pakketten toevertrouwen
aan een gevolmachtigde die de Pakketten afgeeft in naam en voor rekening van de Klant. In dat
geval heeft EXTRAtransport het recht de Klant om een schriftelijke en geldige volmacht te vragen
als voorwaarde voor de betreffende afgifte.

A2) In geval van ophaling van trailers, waarin Pakketten geconsolideerd worden, door
EXTRAtransport bij de Klant is de Klant verantwoordelijk voor het laden van de Pakketten in de
trailer. De Klant dient ervoor te zorgen dat de Pakketten op een veilige manier gestapeld worden
teneinde schade tijdens het transport te vermijden. De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor
schade wanneer het laden niet overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving gebeurde.

A3) EXTRAtransport kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuiste of onvolledig
doorgegeven adresgegevens.

B) Uitsluiting van aansprakelijkheid

B1) EXTRAtransport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een lichte fout bij de uitvoering
van de Dienst.

B2) Onverminderd de toepassing van enige norm van dwingend recht, kan EXTRAtransport in elk
geval niet aansprakelijk gesteld worden indien het Pakket verloren gaat, beschadigd raakt of met
vertraging geleverd wordt als gevolg van:

(i) omstandigheden buiten de controle van EXTRAtransport zoals, maar niet beperkt tot:
• Beschikkingen van hoger hand (bv. controles, embargo’s en inbeslagnames door bevoegde
overheden);
• Gevallen van overmacht, waarover aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen,
ongevallen, terroristische handelingen, stakingen, embargo’s luchtvaartgevaar, plaatselijke
conflicten of opstanden enz;
• Nationale of lokale ontregelingen van het lucht- of wegverkeer, mechanische problemen aan
vervoersmiddelen of machines;
• Latente defecten of gebreken die inherent zijn aan de inhoud van de Pakketten.

(ii) handelingen of nalatigheden van de Klant of van derde partijen zoals:
• De niet-naleving van de verplichtingen van de Klant of inbreuken op deze Algemene
Voorwaarden;
• Nalatigheid van de overheid of de douane.
(iii) het feit dat het Pakket een verboden of gevaarlijk goed bevat zonder het voorafgaand en
schriftelijk akkoord van EXTRAtransport of in andere hoeveelheden of omstandigheden dan werd
overeengekomen, ook al heeft EXTRAtransport het Pakket in verwerking genomen.

C)Aansprakelijkheidsbeperking

C1) Onverminderd de toepassing van enige norm van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van
EXTRAtransport beperkt tot de vergoeding van directe schade die door haar eigen handelen werd
veroorzaakt.

C2) EXTRAtransport is niet aansprakelijk voor enige indirecte benadeling (met inbegrip van verlies
van inkomsten, gegevens, winst, opdrachten, opdrachtkansen, benadeling van de reputatie enz.)
voortvloeiend uit het verlies, de beschadiging of laattijdige levering van het Pakket, zelf indien
EXTRAtransport ervan op de hoogte was dat dergelijke benadeling zich kon voordoen.

C3) In elk geval zal de aansprakelijkheid van EXTRAtransport (i) het – per contractjaar – door
EXTRAtransport aan de Klant gefactureerde bedrag of (ii) een absoluut maximum van 250 000
EUR per contractjaar (het laagste bedrag wordt in aanmerking genomen) niet overschrijden,
ongeacht het aantal schadegevallen en/of verliezen. Voor het eerste contractjaar wordt het
gefactureerde bedrag pro rata temporis in aanmerking genomen.

D) Verrekenzendingen (cash on delivery – rembours)

D1) De op verrekenzendingen toepasselijke regels (onder meer met betrekking tot de maximale
toegelaten bedragen, de inning, de wijzen van terugbetaling, de vruchteloze aanbieding van het
Pakket, de verplichte vermeldingen enz.) worden in de Offerte uitdrukkelijk bepaald. Bij de
levering van een Pakket onder verrekeningzending is EXTRAtransport uitsluitend aansprakelijk
voor de invordering van het door de Klant vermelde bedrag.

D2) EXTRAtransport is in geen geval aansprakelijk indien de gebruikte documenten of
betalingsinstrumenten niet tot daadwerkelijke betaling van dat bedrag leiden.

D3) Indien Pakketten geleverd werden zonder de invordering van het bedrag dat EXTRAtransport
had moeten vorderen, moet EXTRAtransport de Klant schadeloosstellen ten belope van maximaal
de som van het bedrag, onverminderd zijn verhaalmogelijkheden tegen de persoon aan wie het
Pakket geleverd werd.

5) Klachten

Het Pakket wordt geacht in goede staat te zijn afgeleverd, tenzij de bestemmeling zichtbare schade
of zichtbaar verlies van inhoud heeft gemeld onmiddellijk bij de levering van het Pakket.

De bestemmeling is gehouden om tot inspectie van het Pakket over te gaan onmiddellijk na de
levering of van zodra dit mogelijk is.

In geval van verlies van inhoud of schade die niet zichtbaar was op het moment van de levering,
moet EXTRAtransport daarvan binnen 7 dagen na de levering, zondagen en feestdagen niet
inbegrepen, op de hoogte worden gebracht via e-mail waarvan de ontvangst door EXTRAtransport
bevestigd wordt of via een aangetekende zending.

Opdat EXTRAtransport de klacht kan behandelen, dienen de inhoud en de verpakking aan
EXTRAtransport te worden voorgelegd ter inspectie, alsook alle inlichtingen en documenten die het
opzoekwerk kunnen vergemakkelijken en de schade bewijzen.

6) Jurisdictie
De bevoegdheid is exclusief opgedragen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van
EXTRAtransport als plaats van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst,
onverminderd het recht van EXTRAtransport om zelf het geding voor een andere rechter aanhangig
te maken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER CMR

1. Algemeen – Toepassing

Deze vervoersovereenkomst, nationaal dan wel internationaal, wordt beheerst door de bepalingen
van het CMR-verdrag en door onderhavige voorwaarden.

Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet van
toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door EXTRAtransport.

Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur
bindt de afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het
kaaipersoneel op bestemming bindt de geadresseerde.

De afzender maakt zich sterk voor zijn contractant, de geadresseerde, dat deze kennis heeft van en
akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij EXTRAtransport zal
vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.

2. Lading – Lossing – Gewicht

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de
belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur
door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder
uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde.
EXTRAtransport draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens
belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is,
wordt de stuwing uitgevoerd door EXTRAtransport op basis van de instructies van de afzender of
verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het
door EXTRAtransport aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er
incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de
transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te
maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het
vervoer vallen.

De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats
werd overeengekomen.

De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde
gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. EXTRAtransport kan
zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn
overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.

Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt
EXTRAtransport geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering
door EXTRAtransport gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op
gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te
hebben aanvaard.

Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan EXTRAtransport heeft gevraagd om het
brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender
verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt
vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door
immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden
kunnen voortvloeien.

3. Instructies

De aangestelden van EXTRAtransport kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die
EXTRAtransport verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:
– de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk
verlies, of nog van beschadiging (artt. 23 en 25 CMR)
– de afleveringstermijnen (art. 19 CMR)
– de remboursementsinstructies (art. 21 CMR)
– een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR).
– instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die
het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

4. Opslag

In het geval van opslag door EXTRAtransport, is deze niet aansprakelijk in geval van diefstal met
braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen
gebrek van de goederen en hun verpakking, verborgen gebreken en overmacht.

De aansprakelijkheid bedraagt in elk geval een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten
(S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.
EXTRAtransport is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies,
gevolgschade of immateriële schade.

5. Immobilisatietijden

EXTRAtransport is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig.

Bij ontstentenis van andersluidende overeenkomst, wordt aangenomen dat EXTRAtransport een uur
laden en een uur lossen voor zijn rekening neemt. Na afloop van dit uur is EXTRAtransport
gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die uit deze bijkomende immobilisatietijd
voortvloeien.

EXTRAtransport is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die
voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het
transport, de gebruikelijke duur overschrijden.

6. Aansprakelijkheid

EXTRAtransport is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de
toepasselijke bepalingen van het CMR-Verdrag.

Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van
afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade
ontstaat, dan is EXTRAtransport slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of
nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn
aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt
tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

7. Facturatie – Betalingen – Pand/Retentie

De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de
vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.

In geval van annulatie van een rit binnen de 24 uren voor aanvang van de rit, blijft de volledige
ritprijs verschuldigd aan EXTRAtransport.

Voor palletruil kan EXTRAtransport een bijkomende vergoeding aanrekenen.

Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van
EXTRAtransport gevorderde bedragen.

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van EXTRAtransport betaalbaar
voor de vermelde vervaldatum en zonder korting, per overschrijving op rekeningnummer
BE52
7330 5805 2409.

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een
interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.

Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft EXTRAtransport van
rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met
minimum van 10 % van het door de contractspartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze
redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele
rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit.

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder
ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

De verschillende schuldvorderingen van EXTRAtransport op de opdrachtgever, zelfs indien zij
betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn,
vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan EXTRAtransport al zijn
rechten en voorrechten mag uitoefenen.

Bovendien zal EXTRAtransport een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal
en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot
dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of
verschuldigd zal zijn.

Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en
niettegenstaande enige samenloop zal EXTRAtransport schuldvergelijking dan wel schuldnovatie
kunnen toepassen op de verplichtingen die EXTRAtransport ten overstaan van haar
contractspartij heeft, en die deze laatsten op EXTRAtransport heeft. Aan dit recht wordt op geen
enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie,
overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

8. Slotbepalingen

In geval van enige betwisting tussen partijen, zijn, onverminderd de toepassing van art. 31 lid 1
CMR de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van EXTRAtransport bevoegd. Het Belgische
recht is van toepassing.

Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van
toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

www.extratransport.be is een onderdeel van de eenmanszaak Henri Santy, BTW plichtig.

Hofterbossen 8/21, 9220 Hamme

GSM: 0470/53.03.11

BTW: BE 0748.716.571

IBAN: BE52 7330 5805 2409

VERVOERSVERGUNNING: 301.157.617

Contact

Locatie

Copyright 2024 – All rights reserved – Extra Transport.