Logo

Algemene Voorwaarden 

1) Inleiding

a) Definities

EXTRAtransport : een transportbedrijf gevestigd te Cabinestraat 22, 9140 Temse, Oost-Vlaanderen met inschrijving in de kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0748.716.571.

Klant : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Pakket tot Vervoer aanbiedt aan EXTRAtransport en/of iedere persoon die, als afzender, geadresseerde of in een andere hoedanigheid, enig belang kan laten gelden op het Pakket of de levering ervan.

Pakket : elke envelop, pakje, zak, pallet of andere zending die voldoet aan de voorwaarden om als Pakket vervoerd te worden, zoals bepaald in de regelgeving en de onderhavige Algemene Voorwaarden en dat door de Klant werd toevertrouwd aan EXTRAtransport.

Dienst : elke aan EXTRAtransport aangeboden en door haar aanvaarde of uitgevoerde opdracht van de verzending van een Pakket.

Vervoer : alle verrichtingen en Diensten met betrekking tot het Pakket (inclusief het -indien van toepassing- afhalen, vervoeren en afleveren ervan op het bestemmingsadres).

Bestelling : de door de Klant aan EXTRAtransport overgemaakte vraag tot het leveren van een Dienst.

Offerte : de door EXTRAtransport aan de Klant overgemaakte voorwaarden tegen dewelke EXTRAtransport bereid is om de Dienst uit te voeren.

Transportdocument en/of vrachtbrief : het door EXTRAtransport gebruikte CMR-document

Verzendingslijst: het document of bestand opgesteld of aangemaakt door de Klant bevattende de opsomming van de objecten die voorwerp uitmaken van Vervoer en waarop de staat van de individuele objecten wordt omschreven.

B) Toepassingsgebied

De onderhavige Algemene Voorwaarden Pakketten zijn van toepassing op alle volgende pakket-vervoerdiensten aangeboden door EXTRAtransport.

De Diensten en de contractuele relatie tussen de Klant en EXTRAtransport zijn onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg.

C) Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Wanneer een Klant een Pakket bij EXTRAtransport afgeeft om te verzenden, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt de Klant deze zonder voorbehoud, zowel in eigen naam als in naam van ongeacht welke persoon die bij het Pakket is betrokken en waarvoor de Klant zich sterk maakt.

De Algemene Voorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van EXTRAtransportl (https://www.extratransport.be/algemene-voorwaarden).

De Algemene Voorwaarden worden steeds door EXTRAtransport nadat de Klant de Bestelling heeft geplaatst aan de Klant overgemaakt.

D) Totstandkoming van de overeenkomst en annulering

De overeenkomst komt tot stand nadat de door EXTRAtransport aan de Klant overgemaakte Offerte door de Klant werd aanvaard en deze aanvaarding door EXTRAtransport aan de Klant werd bevestigd.

Met de bevestiging door EXTRAtransport wordt tevens het tijdstip en de plaats gemeld waar EXTRAtransport het Pakket bij de Klant zal afhalen.

De overeenkomst kan door de Klant worden geannuleerd tot 6 uur voor het aangekondigde tijdstip van afhaling door EXTRAtransport van het Pakket.

Wordt de overeenkomst door de Klant geannuleerd later dan 6 uur voor dit tijdstip dan is De Klant gehouden de door EXTRAtransport aangerekende prijs voor de Dienst te betalen.

2) Aanbieden van pakketten

A) Verboden of gevaarlijke goederen

EXTRAtransport vervoert geen goederen waarvan het transport verboden is of die zij niet op een veilige manier kan vervoeren of die illegaal zijn.

Pakketten wiens Transport en behandeling het voorwerp is van ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) en IATA (Internationale Luchtvaartorganisatie) regels omtrent het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen, ADR (‘Accord Dangereux Routier’= Europese Overeenkomst betreffende het Internationaal Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg) regels en andere relevante nationale of internationale regels (hierna “Gevaarlijke Goederen” genoemd) kunnen niet afgegeven worden bij EXTRAtransport voor Transport, tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van EXTRAtransport.

B) Verplichtingen van de Klant

B1) De afgifte van Pakketten bij EXTRAtransport voor Vervoer impliceert, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, dat:

de Klant het Pakket zelf heeft voorbereid of dit door een betrouwbaar persoon heeft laten doen en dat het Pakket beschermd is tegen ongeoorloofde inmengingen tijdens de voorbereiding, de opslag en het Vervoer vóór het aan EXTRAtransport afgegeven werd;
de inhoud van het Pakket correct beschreven is, indien van toepassing;
Wanneer het Pakket verschillende en afzonderlijke items of objecten bevat of een item of object bevat dat het voorwerp uitmaakt van veilingsactiviteiten of deel uitmaakt van een collectie van een kunst- of een antiekgalerij of een particulier kunst- of antiekobject is, dan dient de Klant aan EXTRAtransport samen met het Pakket een Verzendingslijst aan te leveren bevattende een lijst met opsomming van de individuele objecten of items samen met een volledige beschrijving van de staat van het object of item.
Wordt deze lijst en/of beschrijving van de staat niet aangeleverd door de Klant dan wordt de staat bij aflevering van het Pakket en de inhoud ervan geacht te zijn de staat van het Pakket of de inhoud ervan bij de inontvangstname van het Pakket door EXTRAtransport.

Bij de inontvangstname van het Pakket is EXTRAtransport gerechtigd om de inhoud van het Pakket aan een onderzoek te onderwerpen en om na te gaan of de Verzendingslijst in overeenstemming is met hetgeen het voorwerp uitmaakt van Vervoer. Afwijkingen worden door EXTRAtransport genoteerd op de Verzendingslijst.
het leveringsadres en alle andere benodigde gegevens om het Pakket te kunnen leveren, exact, leesbaar en volledig zijn of op een andere manier werden overgemaakt aan EXTRAtransport; EXTRAtransport behoudt zich het recht voor om een tarieftoeslag aan te rekenen indien het Pakket niet kan uitgereikt worden ten gevolge van ontbrekende of foutieve adresgegevens;
het Pakket veilig en zorgvuldig verpakt werd in een geschikte, homogene verpakking opdat het Pakket bestand is tegen de nadelen en risico’s van het Vervoer en geen schade kan veroorzaken aan EXTRAtransport of derde partijen. Indien het Pakket uit meerdere delen bestaat, dat deze niet van elkaar kunnen loskomen; Verschillende Pakketten mogen niet aan elkaar vastgemaakt worden; Het moet mogelijk zijn om het Pakket in zijn oorspronkelijke verpakking te leveren.
Indien het Pakket naar het oordeel van EXTRAtransport niet naar behoren verpakt is dan behoudt zij zich het recht voor om zelf over te gaan tot de verpakking na dit voorafgaand gemeld te hebben aan de Klant. EXTRAtransport is gerechtigd om in dat geval een tarieftoeslag toe te passen.

er voldaan is aan alle van toepassing zijnde wetten en reglementeringen op het gebied van douane, import, export, embargo en andere wetten en reglementeringen;
behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van EXTRAtransport, het Pakket geen Verboden of Gevaarlijke Goederen bevat.

B2) Onverminderd de andere rechten vanEXTRAtransportl, zal de Klant EXTRAtransport vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende uit het Transport van Verboden of Gevaarlijke Goederen en zal de Klant EXTRAtransport vergoeden voor alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten.

C) Douaneverrichtingen en taksen

C1) De Klant is als enige aansprakelijk voor de douaneverrichtingen, voor het naleven van de toepasselijke regelgeving en voor het aan de autoriteiten voorleggen van alle nodige en bruikbare documenten. EXTRAtransport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de douaneautoriteiten met betrekking tot de Pakketten.

C2) Indien EXTRAtransportl door omstandigheden verplicht is of bereid is om bij douaneverrichtingen tussen te komen, zal dergelijke tussenkomst gebeuren ofwel door EXTRAtransport ofwel door een door EXTRAtransport aangeduide douanevertegenwoordiger, en dit in naam en voor rekening van de Klant of in naam en voor rekening van de bestemmeling van het Pakket.

Indien een douaneautoriteit bijkomende documenten eist ter bevestiging van de bevoegdheid van EXTRAtransportl om tussen te komen bij de douaneverrichtingen, is de Klant ervoor verantwoordelijk om de vereiste documenten op eigen kosten te bezorgen

C3) De Klant bevestigt dat alle verklaringen en inlichtingen die hij verstrekt in verband met de uitvoer en invoer van het Pakket waar en echt zijn. Hij erkent dat indien hij valse of leugenachtige verklaringen aflegt over het Pakket of de inhoud ervan, hij zich blootstelt aan een burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging die onder meer tot verbeurdverklaring en verkoop van het Pakket kan leiden.

C4) Iedere tussenkomst of bijstand van EXTRAtransport in het kader van douaneverrichtingen gebeurt volledig op kosten, risico en aansprakelijkheid van de Klant. De Klant vrijwaart EXTRAtransport tegen elke vordering die tegen EXTRAtransport wordt ingesteld met betrekking tot de informatie die de Klant aan EXTRAtransport verstrekt en hij zal EXTRAtransport volledig schadeloosstellen in dit verband.

C5 Alle taksen, douaneboetes, opslagkosten en andere uitgaven die EXTRAtransport moet dragen met betrekking tot een Pakket zullen aan de Klant aangerekend worden. Indien EXTRAtransport beslist om de factuur aan de bestemmeling van het Pakket voor te leggen en deze laatste weigert de gemaakte kosten te betalen, stemt de afzender ermee in om deze kosten te vergoeden

D) Behandeling van de pakketten door EXTRAtransport

D1) De aanvaarding van een Pakket tot Vervoer door EXTRAtransport impliceert geen erkenning door EXTRAtransport dat het Pakket voldoet aan alle voorwaarden om tot Vervoer te worden toegelaten. De Klant is zelf aansprakelijk voor het feit of de inhoud van het Pakket voldoet aan de voorwaarden om te mogen worden vervoerd krachtens de toepasbare wetten en reglementeringen en deze Algemene Voorwaarden.

D2) Mocht een Pakket door zijn natuur (grootte, formaat, gewicht, …), ingevolge zijn inhoud of op een andere manier niet voldoen aan de voorwaarden of omschrijving zoals weergegeven in de Bestelling, dan heeft EXTRAtransport het recht om:

de afgifte van een Pakket te weigeren;
het Pakket terug te sturen of bij te houden indien het Pakket reeds aanvaard werd;
indien toegelaten, het Pakket via een andere transportmiddel te vervoeren dan deze overeengekomen.

D3) De Klant is aansprakelijk ten aanzien van EXTRAtransport indien de weigering of opschorting van het Vervoer tot enige kosten of aansprakelijkheid ten laste van EXTRAtransport zou leiden. EXTRAtransport kan van de Klant de betaling van de extra kosten en uitgaven eisen zoals voorzien in artikel …

D4) Indien EXTRAtransport vaststelt dat een Pakket een gevaar kan zijn voor personen of zaken, heeft EXTRAtransportl het recht om het Pakket op kosten en risico van de Klant en onder zijn verantwoordelijkheid, onmiddellijk te laten vernietigen.

D5) De Klant zal EXTRAtransport vrijwaren voor alle verliezen en schade voortvloeiend uit of verband houdende met het verzuim van de Klant om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en reglementeringen en voor de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen.

3) Vervoer van de paketten

A) Levering en leveringstermijn

A1) De levering van het Pakket bestaat uit de aflevering ervan op het adres vermeld door de Klant bij de Bestelling. De plaats van levering moet vrij toegankelijk zijn, zonder obstakels en moet toegankelijk zijn met behulp van bepaalde transportmiddelen.

EXTRAtransport is niet verplicht om het Pakket persoonlijk aan de bestemmeling af te geven op het vermelde adres. Ingeval er op het vermelde adres een onthaal of receptie aanwezig is, kan de levering bij dat onthaal of die receptie gebeuren.

A2) De bestemmeling kan, via een door EXTRAtransport gekozen communicatiemethode en wanneer deze Dienst door EXTRAtransport aangeboden wordt, de toelating geven om Pakketten te leveren op een andere locatie (wanneer er niemand op het vermelde adres aanwezig is).

A3) Een Pakket dat bij de aanbieding geweigerd wordt, wordt na de leveringspoging teruggestuurd naar het adres van de Klant. EXTRAtransport behoudt zich het recht toe om hiervoor een tarieftoeslag aan te rekenen.

A4) De persoon die het Pakket ontvangt kan door EXTRAtransport verzocht worden om een ontvangstbewijs te ondertekenen.

A5) EXTRAtransport zal zich inspannen om het Pakket op het adres van bestemming aan te bieden binnen de termijn van toepassing op de betreffende Dienst zoals bevestigd in de Offerte. EXTRAtransport ondertekent, noch garandeert op geen enkele wijze de effectieve levering binnen deze termijnen. De Klant gaat ermee akkoord dat EXTRAtransport niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een verlenging van deze termijnen.

B) Route

EXTRAtransport regelt het Vervoer naar het bestemmingsadres naar eigen goeddunken; het Vervoer vanuit België naar een in België gelegen adres verloopt steeds over de weg.

4) Tarieven en betaling

De Klant moet de prijs betalen voor het Vervoer van de Pakketten die ter Vervoer zijn afgegeven bij EXTRAtransport, net als de prijs voor de gekozen opties en de bijkomende toeslagen, kosten en uitgaven (terugzendkosten, bewaarkosten, enz.) zoals beschreven in de Offerte. Wanneer de bijkomende toeslagen, kosten en uitgaven veroorzaakt worden of verschuldigd worden nadat de Offerte werd uitgezonden, dan kunnen deze alsnog worden aangerekend.

De prijzen zijn exclusief BTW. De BTW, alle andere indirecte belastingen, alle taksen, heffingen en retributies van welke aard ook (met uitsluiting van belastingen op inkomen en winst ) die thans en in de toekomst door of met de machtiging van gelijk welke overheid zouden geheven worden uit hoofde of naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, zijn altijd ten laste van de Klant en worden in voorkomend geval toegevoegd aan en zijn opeisbaar samen met de prijs

EXTRAtransport behoudt zich het recht voor om andere, bijkomende toeslagen toe te passen op de tarieven. Het bedrag en de toepassingsvoorwaarden van deze toeslagen worden door EXTRAtransport bepaald. EXTRAtransport heeft het recht om toeslagen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving toe te passen of te wijzigen, met dien verstande dat EXTRAtransport de Klant hieromtrent op gepaste wijze zal informeren en dat dergelijke beslissing geen invloed heeft op de Vervoervoorwaarden van eerder aan EXTRAtransport toevertrouwde Pakketten. Wanneer de Klant Pakketten ter Vervoer afgeeft aan EXTRAtransport, houdt dat in dat de Klant akkoord gaat om de dan geldende toeslagen aan EXTRAtransport te betalen.

Bij niet-betaling van enig door een Klant aan EXTRAtransport verschuldigd bedrag of bij het bestaan van enige schuld in hoofde van de Klant ingevolge de niet-naleving van voorliggende Algemene Voorwaarden, kan EXTRAtransport een retentierecht en een pandrecht uitoefenen op ieder Pakket waarin de Klant een belang heeft en dat EXTRAtransport onder toezicht heeft. Dit retentierecht of pandrecht geldt tevens tot garantie voor schulden van de Klant ontstaan voor het Vervoer van andere Pakketten dan het Pakket waarop deze rechten worden uitgeoefend. De Klant kan geen enkele compensatie of retentierecht laten gelden tegenover EXTRAtransport.

5) Betalingsvoorwaarden

De facturen van EXTRAtransport zijn contant betaalbaar op haar adres, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum of op de aangeduide vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest gelijk aan de intrestvoet die bepaald wordt door de Wet op de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties van 2 augustus 2002 en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met 10%

EXTRAtransport behoudt zich het recht voor contante betaling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen alsook om de uitvoering van eender welke bestelling op te schorten of uit te stellen zolang De Klant aan dit verzoek niet heeft voldaan, c.q. vervallen openstaande factuurbedragen verschuldigd blijft. In dat laatste geval is de EXTRAtransport van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten.

6) Aansprakelijkheid

A) Algemeen

A1) EXTRAtransport is pas aansprakelijk voor de Pakketten van zodra het de Pakketten daadwerkelijk in ontvangst neemt. De Klant kan de fysieke afgifte van de Pakketten toevertrouwen aan een gevolmachtigde die de Pakketten afgeeft in naam en voor rekening van de Klant. In dat geval heeft EXTRAsEXTRAtransportel het recht de Klant om een schriftelijke en geldige volmacht te vragen als voorwaarde voor de betreffende afgifte.

A2) In geval van ophaling van trailers, waarin Pakketten geconsolideerd worden, door EXTRAtransport bij de Klant is de Klant verantwoordelijk voor het laden van de Pakketten in de trailer. De Klant dient ervoor te zorgen dat de Pakketten op een veilige manier gestapeld worden teneinde schade tijdens het transport te vermijden. De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor schade wanneer het laden niet overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving gebeurde.

A3) EXTRAtransport kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuiste of onvolledig doorgegeven adresgegevens.

B) Uitsluiting van aansprakelijkheid

B1) EXTRAtransport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een lichte fout bij de uitvoering van de Dienst.

B2) Onverminderd de toepassing van enige norm van dwingend recht, kan EXTRAtransport in elk geval niet aansprakelijk gesteld worden indien het Pakket verloren gaat, beschadigd raakt of met vertraging geleverd wordt als gevolg van:

(i) omstandigheden buiten de controle van EXTRAtransport zoals, maar niet beperkt tot:

Beschikkingen van hoger hand (bv. controles, embargo’s en inbeslagnames door bevoegde overheden);
Gevallen van overmacht, waarover aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, ongevallen, terroristische handelingen, stakingen, embargo’s luchtvaartgevaar, plaatselijke conflicten of opstanden enz;
Nationale of lokale ontregelingen van het lucht- of wegverkeer, mechanische problemen aan vervoersmiddelen of machines;
Latente defecten of gebreken die inherent zijn aan de inhoud van de Pakketten.

(ii) handelingen of nalatigheden van de Klant of van derde partijen zoals:

De niet-naleving van de verplichtingen van de Klant of inbreuken op deze Algemene Voorwaarden;
Nalatigheid van de overheid of de douane.

(iii) het feit dat het Pakket een verboden of gevaarlijk goed bevat zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van EXTRAtransport of in andere hoeveelheden of omstandigheden dan werd overeengekomen, ook al heeft EXTRAtransport het Pakket in verwerking genomen.

C)Aansprakelijkheidsbeperking

C1) Onverminderd de toepassing van enige norm van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van EXTRAtransport beperkt tot de vergoeding van directe schade die door haar eigen handelen werd veroorzaakt.

C2) EXTRAtransport is niet aansprakelijk voor enige indirecte benadeling (met inbegrip van verlies van inkomsten, gegevens, winst, opdrachten, opdrachtkansen, benadeling van de reputatie enz.) voortvloeiend uit het verlies, de beschadiging of laattijdige levering van het Pakket, zelf indien EXTRAtransport ervan op de hoogte was dat dergelijke benadeling zich kon voordoen.

C3) In elk geval zal de aansprakelijkheid van EXTRAtransport (i) het – per contractjaar – door EXTRAtransport aan de Klant gefactureerde bedrag of (ii) een absoluut maximum van 250 000 EUR per contractjaar (het laagste bedrag wordt in aanmerking genomen) niet overschrijden, ongeacht het aantal schadegevallen en/of verliezen. Voor het eerste contractjaar wordt het gefactureerde bedrag pro rata temporis in aanmerking genomen.

D) Verrekenzendingen (cash on delivery – rembours)

D1) De op verrekenzendingen toepasselijke regels (onder meer met betrekking tot de maximale toegelaten bedragen, de inning, de wijzen van terugbetaling, de vruchteloze aanbieding van het Pakket, de verplichte vermeldingen enz.) worden in de Offerte uitdrukkelijk bepaald. Bij de levering van een Pakket onder verrekeningzending is EXTRAtransport uitsluitend aansprakelijk voor de invordering van het door de Klant vermelde bedrag.

D2) EXTRAtransport is in geen geval aansprakelijk indien de gebruikte documenten of betalingsinstrumenten niet tot daadwerkelijke betaling van dat bedrag leiden.

D3) Indien Pakketten geleverd werden zonder de invordering van het bedrag dat EXTRAtransport had moeten vorderen, moet EXTRAtransport de Klant schadeloosstellen ten belope van maximaal de som van het bedrag, onverminderd zijn verhaalmogelijkheden tegen de persoon aan wie het Pakket geleverd werd.

5) Klachten

Het Pakket wordt geacht in goede staat te zijn afgeleverd, tenzij de bestemmeling zichtbare schade of zichtbaar verlies van inhoud heeft gemeld onmiddellijk bij de levering van het Pakket.

De bestemmeling is gehouden om tot inspectie van het Pakket over te gaan onmiddellijk na de levering of van zodra dit mogelijk is.

In geval van verlies van inhoud of schade die niet zichtbaar was op het moment van de levering, moet EXTRAtransport daarvan binnen 7 dagen na de levering, zondagen en feestdagen niet inbegrepen, op de hoogte worden gebracht via e-mail waarvan de ontvangst door EXTRAtransport bevestigd wordt of via een aangetekende zending.

Opdat EXTRAtransport de klacht kan behandelen, dienen de inhoud en de verpakking aan EXTRAtransport te worden voorgelegd ter inspectie, alsook alle inlichtingen en documenten die het opzoekwerk kunnen vergemakkelijken en de schade bewijzen.

6) Jurisdictie

De bevoegdheid is exclusief opgedragen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van EXTRAtransport als plaats van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van EXTRAtransport om zelf het geding voor een andere rechter aanhangig te maken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER CMR

1. Algemeen – Toepassing

Deze vervoersovereenkomst, nationaal dan wel internationaal, wordt beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag en door onderhavige voorwaarden.

Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door EXTRAtransport.

Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur bindt de afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op bestemming bindt de geadresseerde.

De afzender maakt zich sterk voor zijn contractant, de geadresseerde, dat deze kennis heeft van en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij EXTRAtransport zal vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.

2. Lading – Lossing – Gewicht

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. EXTRAtransport draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door EXTRAtransport op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door EXTRAtransport aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.

De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen.

De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. EXTRAtransport kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.

Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt EXTRAtransport geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door EXTRAtransport gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan EXTRAtransport heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

3. Instructies

De aangestelden van EXTRAtransport kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die EXTRAtransport verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:
– de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging (artt. 23 en 25 CMR)

– de afleveringstermijnen (art. 19 CMR)
– de remboursementsinstructies (art. 21 CMR)
– een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR).
– instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

4. Opslag

In het geval van opslag door EXTRAtransport, is deze niet aansprakelijk in geval van diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking, verborgen gebreken en overmacht.

De aansprakelijkheid bedraagt in elk geval een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. EXTRAtransport is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.

5. Immobilisatietijden

EXTRAtransport is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig.

Bij ontstentenis van andersluidende overeenkomst, wordt aangenomen dat EXTRAtransport een uur laden en een uur lossen voor zijn rekening neemt. Na afloop van dit uur is EXTRAtransport gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die uit deze bijkomende immobilisatietijd voortvloeien.

EXTRAtransport is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het transport, de gebruikelijke duur overschrijden.

6. Aansprakelijkheid

EXTRAtransport is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-Verdrag.

Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is EXTRAtransport slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

7. Facturatie – Betalingen – Pand/Retentie

De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.

In geval van annulatie van een rit binnen de 24 uren voor aanvang van de rit, blijft de volledige ritprijs verschuldigd aan EXTRAtransport.

Voor palletruil kan EXTRAtransport een bijkomende vergoeding aanrekenen.

Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van EXTRAtransport gevorderde bedragen.

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van EXTRAtransport betaalbaar voor de vermelde vervaldatum en zonder korting, per overschrijving op rekeningnummer BE52 7330 5805 2409.

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft EXTRAtransport van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10 % van het door de contractspartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit.

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

De verschillende schuldvorderingen van EXTRAtransport op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan EXTRAtransport al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.

Bovendien zal EXTRAtransport een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.

Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal EXTRAtransport schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die EXTRAtransport ten overstaan van haar contractspartij heeft, en die deze laatsten op EXTRAtransport heeft. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

8. Slotbepalingen

In geval van enige betwisting tussen partijen, zijn, onverminderd de toepassing van art. 31 lid 1 CMR de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van EXTRAtransport bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

Voor meer info:

GSM: +32 470 53 03 11

Email: info@extratransport.be

Contact

Locatie

Copyright 2022 – All rights reserved – Extra Transport.


Created by: Website – Renovations